KO©ARKA©KI KLUB
MAKSIMIR
BASKETBALL CLUB
POČETNA STRANICA
KK MAKSIMIR
TOPLINA U MAKSIMIRU
POVIEST

UTAKMICE/REZULTATI
A1 LIGA O®UJSKO
KUP "KRE©IMIR ĆOSIĆ"
CRO KO©ARKA

Ko±arka±ki klub Maksimir osnovan je 1976. godine kao klub srednjo±kolaca i studenata, zaljubljenika u ko±arku. Pokretač i najvaµniji čovjek kluba do danas, ostao je prof. Ilija Matijević. Tiekom godina Maksimir je postao poznat, u Hrvatskoj i inozemstvu, po iznimno vrsnom radu sa svim uzrastima ko±arka±a, osobito po odličnim posljedcima kadeta i juniora koji su od samostalnosti drµave u samom vrhu hrvatske ko±arke. U klubu se ko±arkom aktivno "bavi" vi±e od 300 ±porta±a svih uzrasta.

Klub je sa sluµbenim nastupima počeo odmah 1976. godine kao član Hrvatske regije centar ±to odgovara 4. stupnju natjecanja. Preustrojem sustava 1980. godine postaje član 5. stupnja natjecanja pod nazivom Međuobćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak, a dvije godine kasnije postaje prvak iste lige pobijediv±i u majstorici velikogoričkog Radnika. Od sezone 1982./83. natječe se u Hrvatskoj ligi centar te nakon nekoliko godina stabilizacije 1988. postaje prvakom i ulazi u 3. stupanj natjecanja. Taj uspjeh je postignut nakon jedne sezone igranja u novoj dvorani na Ekonomskom fakultetu koja je izgrađena za Univerzijadu '87. Do tada je Maksimir bio domaćin u dvorani O© "Viktor Bubanj" na Bukovcu. U prvoj sezoni igranja u Hrvatskoj ligi (1988./89.), te u slijedećoj (1989./90.) zauzima drugo mjesto te je tako bio nadomak tada vrlo jake 1.B Savezne lige. Osamostaljenjem Hrvatske, Maksimir dobiva mjesto u A2 ligi u kojoj trijumfirav±i 1994. godine postiµe najveći doseg u poviesti - ulazak u A1 ligu gdje će nastupati pod imenom Gas Blue Jeans. Tamo je proveo jednu godinu, a nakon nove četiri sezone u A2 ligi ponovno 1999. ulazi u A1 ligu gdje nastupa pod nazivima Europatrade i Europatrade Samsung. U najvi±em razredu je ponovo proveo samo jednu godinu, ali se zatim poslije samo jedne sezone u A2 ligi, 2001. opet nalazi u A1 ligi. Na µalost, i po treći put ne uspieva zadrµati prvoliga±ki status. Sliede nove tri godine u A2 ligi, a zavr±etkom pro±le sezone, i po četvrti put je izborena A1 liga gdje se danas natječe u A2 ligi centar s uvijek istim ciljem - ponovni ulazak u prvoliga±ko dru±tvo.

Obiljeµje koje je Maksimir poku±ao od početka njegovati, ±to je i uspio, je atraktivna ko±arka s mnogo ko±eva, pa je često bio klub sa najvi±e postignutih ko±eva na kraju svake pojedine sezone. Najpoznatiji igrači koji su nastupali za Maksimir su i kasniji reprezentativci Gordan Zadravec (najbolji igrač hrvatskog prvenstva 1999. godine kao član Zagreba), Marko ©amanić i Damir Milačić, te Tihomir Jurić koji je studirav±i u SAD-u postao vrlo poznati sveučili±ni igrač. Posebno priznanje dobrom radu u klubu je činjenica da je Goran Patekar 1996. godine bio istovremeno trener seniora Maksimira i Hrvatskog kadetskog predstavni±tva.

Osnovna i najveća vrijednost KK Maksimira jest da je to potpuno amaterski klub u kojem rade i djeluju osobe koje se ko±arkom bave iz entuzijazma i ljubavi prema ±portu. S ponosom ističemo da su svi igrači prve seniorske momčadi uspje±ni studenti Zagrebačkog sveučili±ta, koji svoje "profesionalne" obveze prema klubu izvr±avaju bez ikakve novčane naknade, tako da smo u svakom pogledu jedinstveni ±portski kolektiv u na±oj drµavi.

POVIEST

Ko±arka±kog kluba Maksimir